Adatvédelmi irányelvek

I. Alapvető rendelkezések

1.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése szerinti adatkezelő a Health Academy s.r.o. IČ 05946514, székhelye: Zbraslavská 22/49, Prága 5, 159 00 (a továbbiakban: "az ügyvezető").

2.

Az ügyintéző elérhetőségei a következők cím: Health Academy s.r.o. Zbraslavská 22/49, Prága 5, 159 00
email: Mgr. Kristýna Matějková kristyna.matejkova@healthfactory.cz

3.

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

4.

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

1.

Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.

2.

Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

1.

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka a következő

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
 • az adatkezelőnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése),
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben, az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendelt árut vagy szolgáltatást.

2.

A személyes adatok feldolgozásának célja

 • az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendelés leadásakor a megrendelés sikeres feldolgozásához szükséges személyes adatok (név és cím, elérhetőség), amelyek a következő adatokat biztosítják a személyes adatok a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek, a személyes adatok megadása nélkül a szerződést az adatkezelő nem tudja megkötni vagy teljesíteni,
 • - kereskedelmi kommunikáció és egyéb marketingtevékenységek küldése.

3.

Az adatkezelő nem hoz automatikusan egyedi döntést a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

 

IV. Adatmegőrzési időszak

1.

Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.

2.

A megőrzési időszak lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1.

A személyes adatok címzettjei a következők

 • az áruk/szolgáltatások szállításában/ a szerződés szerinti kifizetések teljesítésében részt vesz,
 • a webáruház üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,
 • marketingszolgáltatások nyújtása.

2.

Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (nem uniós ország) vagy nemzetközi szervezetnek.

 

VI. Az Ön jogai

1.

A GDPR feltételei szerint Ön a következőkkel rendelkezik

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikkével összhangban,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján.
 • A személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján.
 • a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és
 • a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog.
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az Health Academy. S.r.o., Zbraslavská 22/49, Prague 5 vagy a jelen Feltételek III. cikkében említett rendszergazda e-mail címére.

2.

Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

 

VII. Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

1.

Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.

2.

Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítása érdekében, különösen jelszavak és vírusirtó szoftverek segítségével.

3.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

 

VIII. Záró rendelkezések

1.

Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.

2.

Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az online űrlapon keresztül bejelöli a beleegyező négyzetet. A beleegyező nyilatkozat kipipálásával Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.

3.

A Rendszergazda jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi az adatkezelőnek megadott e-mail címére is.

Top